Polityka prywatności portalu „swiadomytrener.pl”

 

Zakres obowiązywania, informacje ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sportowy Wojownik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000831449 (dalej: Administrator, ADO).

2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze
świadczeniem usług w ramach serwisu subskrypcyjnego, dostępnego na stronie swiadomytrener.pl (dalej: Serwis).

3. Pod pojęciem „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacje, które, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi informacjami umożliwiają identyfikację osoby fizycznej,
otrzymane przez ADO za pomocą formularzy kontaktowych korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych.

4. „Przetwarzanie” danych osobowych należy rozumieć jako wszelkie możliwe operacje lub zestawy operacji dokonywanych na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie i analizowanie.

5. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowanie „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje dotyczące ADO

Kontakt z ADO może odbywać się:
a) pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w 1 Polityki Prywatności
b) mailowo na adres: kontakt@wgrze.pl
c) telefonicznie: 664 042 240.

 

Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z usług oferowanych przez ADO w ramach Serwisu (dalej zwanych: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – np. dla potrzeb rejestracji, logowania na koncie Użytkownika, korzystania z Usługi i dedykowanych funkcji Serwisu oraz uzyskiwania pomocy technicznej lub informacyjnej ze strony ADO;
b) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera lub innych badań marketingowych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie niezwiązane bezpośrednia z realizacją Usługi, przesyłania Użytkownikom ankiet satysfakcji klienta (charakter niemarketingowy/ badawczy), umożliwienia ADO zapobiegania nadużyciom, stałego ulepszania usług świadczonych na rzecz Użytkowników, profilowania, ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) realizacji ciążących na ADO obowiązków prawnych, takich jak konieczność przechowywania danych finansowych dla potrzeb księgowości, współpraca z organami publicznymi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
a) w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres realizacji usług, a po ich ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z nich wynikających,
b) w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
c) w związku z uzasadnionym interesem ADO – przez okres realizacji usług, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – także po ich ustaniu, do upływu okresów przedawnienia,
d) w związku z realizacją ciążących na ADO obowiązków prawnych – przez okres realizacji usług, a po ich ustaniu nie dłużej niż 5 lat.

3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy i skorzystania z Usług oferowanych przez ADO. W przypadku niepodania danych osobowych zawarcie umowy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b) jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie poda danych i nie wyrazi zgody, ADO nie będzie informować Użytkownika za pośrednictwem newslettera lub innych, podobnych narzędzi o bieżącej ofercie.

4. ADO może przetwarzać dane identyfikujące konto Użytkownika oraz bibliotekę oglądanych treści dla celów profilowania. Ma ono na celu analizę historii oglądania Użytkownika
zmierzającą do wyselekcjonowania dla niego treści i materiałów najbardziej zbliżonych do jego gustów i preferencji.

5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody Użytkownik może skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.

 

Cookies

1. Serwis wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na
urządzeniach końcowych użytkownika, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach ADO, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z Serwisu

2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
a) zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz realizowanych w jego ramach usług i funkcjonalności,
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
c) obsługi konta Użytkownika (po zalogowaniu), przejawiającego się np. w tymczasowym przechowaniu danych logowania, zapamiętaniu oglądanych treści i ustawień.

3. W ramach Serwisu ADO wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) Cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera są usuwane z pamięci urządzenia,
b) Cookies stałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

4. Użytkownikowi przysługuje możliwość zarządzania ustawieniami cookies z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Zmieniając dostępne ustawienia, Użytkownik może ograniczyć otrzymywanie cookies. Metody blokowania cookies zależą od używanej przeglądarki, a instrukcje związane z tą kwestią znajdują się przeważnie w sekcji „Ustawienia”, „Pomoc” lub „Menu”.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.